ДГ "Снежанка"
Детска градина в с. Крумово, общ. Родипи

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДГ " СНЕЖАНКА "

 

         Да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;

        Да създава благоприятна , позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

        Да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си;

       Да положи основите у децата за учене през целия живот, чрез предоставяне на образователен продукт, отговарящ на европейските изисквания за качествено образование;

      Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие в системата на предучилищното образование.

 

ВИЗИЯ НА ДГ " СНЕЖАНКА "

             Утвърждаване на детското заведение като конкурентно способно, с непрекъснато обновяваща се материална база и съвременни технологии,което ангажира, подпомага и стимулира децата да получат образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.